Máy phân tích huyết học 5 thành phần tự động Sysmex XN-1000 - Sysmex- Nhật Bản

Liên hệ
asurement principles
 • WBC DIFF/RET/PLT-F/WPC: Fluorescence Flow Cytometry
 • RBC/PLT: Hydrodynamically focussed impedance
 • HGB: Cyanide-free SLS haemoglobin
Aspiration volume 88 µL in whole blood (WB) mode and body fluid (BF) mode
Throughput up to 100 samples/h
Quality control material XN Check (three levels) and XN Check BF (two levels)
Parameters
 • XN-CBC (always with NRBC) & XN-DIFF (always with IG)
 • Whole Blood
  WBC, NRBC%, NRBC#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MicroR%, MacroR%, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG#
 • With RET (optional)
  RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, RBC-He, Delta-He, HYPO-He%, HYPER-He%, PLT-O
 • With PLT-F (optional)
  PLT-F, IPF, IPF#
 • With WPC (optional)
  Extended Inflammation Parameters licence: NEUT-GI, NEUT-RI, RE-LYMP%, RE-LYMP#, AS-LYMP%, AS-LYMP#
 • XN Stem Cells licence
  HPC%, HPC#
 • Body Fluids with XN-BF
  WBC-BF, RBC-BF, MN%, MN#, PMN%, PMN#, TC-BF# (optional)
Configurations
 • XN-1000 [DIFF]
 • XN-1000 [WPC]

Công nghệ

Phương pháp đo tế bào dòng chảy phát huỳnh quang: WBC, WBC DIFF, IG

Phương pháp điện trở kháng dòng một chiều tập trung dòng chảy thủy động học: RBC, PLT

Phương pháp SLS- Hemoglobin không cyanide: HBG

Thông số

WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MP, PCT, P-LCR

Thông số nghiên cứu IG%, IG#

Công suất

XS 1000i 60 mẫu thử/giờ

XS 1000i với bộ tải mãu: 20 mẫu thử/23 phút

Chế độ phân tích

CBC

CBC+DIFF

Thể tích hút máu

Chế độ chạy tự động/ Chạy thủ công với ống đóng: 20µL

Chế độ chạy thủ công với ống mở: 20µL

Chế độ mao quản: 20µL

Lưu trữ số liệu

10.000 mẫu (bao gồm đồ thị)

5.000 thông tin bệnh nhân

1.000 mẫu chọn lọc

Kiểm soát chất lượng

20 tập tin quản lý chất lượng với 300 điểm dữ liệu trên mỗi tập tin

Một tập tin XbarM với 300 điểm dữ liệu

Kiếm tra chất lượng tại thời gian thực

Kích thước

Máy chính 1000i khoảng 320x402x413

Bộ tải mẫu: khoảng 450x415x320

Trọng lượng

Máy chính 24kg

Bộ tải mẫu: 10kg

Chọn thêm

Bộ tải mẫu (cho 20 mẫu thử)

Bộ đọc mã vạch cầm tay

 
Mr Khương: 0987.593.358
 
Mr.Hiệp: 0962.293.429
 
Mr.Cường: 0985.041.397
zalo