Tên hóa chất Quy cách đóng gói Đơn giá Xuất xứ
TSH RP ELECSYS KIT 200 tests Đăng nhập để xem & tải báo giá
(Xem hướng dẫn)
 Germany
ELEC TSH CALSET 4 x 1 ml  Germany
T3 RP ELECSYS KIT 200 tests  Germany
T3 CS ELECSYS KIT 4 x 1 ml  Germany
FT3 II RP ELEC KIT 200 tests  Germany
FT3 II CS ELEC KIT 4 x 1 ml  Germany
T4 GEN.2 ELECSYS,COBAS E 200 tests  Germany
T4 CS GEN.2 ELEC 4 x 1 ml  Germany
FT4 RP ELECSYS KIT 200 tests  Germany
FT4 CS ELECSYS KIT 4 x 1 ml  Germany
TG Gen.3 100  Germany
TG CALSET ELEC 4 x 1ml  Germany
PRECICTRL UNIVERSAL ELEC 4x3ml  Germany
Elec Anti-TPO Gen3

100 tests

 Germany
Elec Anti-TPO CalSet

4×1.5mL

 Germany
Elec Anti-TG Gen4

100 tests

 Germany
Elec Anti-TG CalSet

4×1.5mL

 Germany
ANTI-TSHR ELECSYS,COBAS E 100 tests  Germany
ELECSYS CK-MBSTAT 100 tests  Germany
ELECSYS CK-MB CALSETSTAT 4 x 1 ml  Germany
MYO RP ELECSYS KIT 100 tests  Germany
MYOGLOBIN CS ELECSYS,COBAS E 4 x 1 ml  Germany
CK.MB RP GEN3 ELEC 100 tests  Germany
CK.MB CS ELEC 4 x 1 ml  Germany
PRECICONTROL CARDIAC G.4 ELE 4 x 2 ml  Germany
Elecsys hs TnT (200 tests) 200 tests  Germany
Elecsys hs TnT Calset 4 x 1ml  Germany
Elec PreciControl Troponin 4 x 2 ml  Germany
PROBNP GEN.2 ELECSYS,COBAS E 100 tests  Germany
PROBNP CS COBAS E 4 x 1 ml  Germany
Elecsys hs TnT STAT 100 tests  Germany
Elecsys hs TnT Calset STAT 4 x 1ml  Germany
Elec hGH 100 tests  Germany
Elec hGH Calset 4×1 ml  Germany
Elec HE4 100 tests  Germany
Elec HE4 Calset 4×1 ml  Germany
Elec HE4 PreciControl 4×1 ml  Germany
Elec HSV-1 IgG 100 tests  Germany
Elec HSV-2 IgG 100 tests  Germany
Elec PreciControl HSV 4x3mL  Germany
Elec TG Confirmatory 50 tests  Germany
Elec CMV IgG Avidity 100 tests  Germany
Elec CMV IgG Avidity Control 6x1mL  Germany
DIGOXIN RP ELEC 100 tests  Germany
DIGOXIN CS ELEC 4 x 1.5 ml  Germany
ELEC DIGITOXIN 100 tests  Germany
ELEC DIGITOXIN CALSE 4 x 1 ml  Germany
AFP RP GEN1.1ELEC 100 tests  Germany
AFP CS GEN2.1 ELEC 4×1 ml  Germany
CA 15-3 II RP ELEC 100 tests  Germany
CA 15-3 II CS ELEC 4×1 ml  Germany
CA 19-9 RP ELEC 100 tests  Germany
CA 19-9 CALSET 4×1 ml  Germany
CA 125 II R RP ELEC 100 tests  Germany
CA 125 II R CALSET 4×1 ml  Germany
CA 72-4 RP ELEC 100 tests  Germany
CA 72-4 CASET ELEC 4×1 ml  Germany
CEA RP ELECSYS KIT 100 tests  Germany
CEA CALSET GEN.2 4×1 ml  Germany
CYFRA RP ELEC 100 tests  Germany
CYFRA CALSET 2 ELEC 4 x 1 ml  Germany
NSE RP ELECSYS KIT 100 tests  Germany
NSE CS ELECSYS KIT 4 x 1 ml  Germany
PSA RP GEN2.1 ELEC 100 tests  Germany
PSA CS GEN2.1 ELEC 4 x 1 ml  Germany
FREE PSA GEN.2 100 tests  Germany
FREE PSA CS GEN.2 4 x 1 ml  Germany
PRECICTR TUMOR MARKER ELEC 4 x 3 ml  Germany
 ELEC B12 RP GEN.2 100 tests  Germany
B12 CALSET ELEC 4 x 1 ml  Germany
FERRI RP GEN2 ELEC 100 tests  Germany
FERRITIN CALSET 4 x 1 ml  Germany
ELECSYS FOLATE III 100 tests  Germany
ELECSYS FOLATE III Calset 4 x 1 ml  Germany
ANTI-HAV IGM ELEC 100 tests  Germany
PRECTL ANTIHAV IGM ELEC 16 x 0.67 ml  Germany
ANTI-HAV 2 ELEC 100 tests  Germany
PRECICTRL ANTI-HAV 16 x 1ml  Germany
HBSAG CONFIRMATION ELEC 40 tests  Germany
HBSAG 2 ELEC 100 tests  Germany
PRECICTRL HBSAG 2 ELEC 16 x 1.3ml  Germany

HBSAG II QUANT

100 tests  Germany
ANTI-HBS ELEC 100 tests  Germany
PRECICTL ANTI-HBS ELEC 16 x 1.3 ml  Germany
ANTI-HBC 100 tests  Germany
PRECICTRL ANTI-HBC ELEC 16 x 1.3 ml  Germany
ANTI-HBC IGM ELEC 100 tests  Germany
PRECICTRL HBC IGM ELEC 16 x 1 ml  Germany
HBEAG ELECSYS KIT 100 tests  Germany
PRECICTRL HBEAG ELEC 16 x 1.3 ml  Germany
ANTI-HBE ELEC 100 tests  Germany
PRECICTL ANTI-HBE 16 x 1.3 ml  Germany
ANTI HCV ELECSYS, COBAS E 100 tests  Germany
PRECICONTROL ANTI HCV CE 16 x 1.3 ml  Germany
HIV combi PT 100 tests  Germany
Elecsys PreciControl®HIV 6×2 ml  Germany
HIV Ag Confirmatory Test 2 x 20 tests  Germany
ELECSYS HIV AG 1  Germany
ELECSYS TOXO IGM 100 tests  Germany
PRECICTRL TOXO IGM ELEC 16 x 0.67 ml  Germany
ELECSYS TOXO IGG 100 tests  Germany
PRECICRTL TOXO IGG ELEC 16 x 1 ml  Germany
RUBELLA IGM ELEC 100 tests  Germany
PRECTL RUBELLA IGM ELEC 8 x 1 ml  Germany
RUBELLA IGG ELEC 100 tests  Germany
PRECTL RUBELLA IGG ELEC 16 x 1 ml  Germany
Elecsys CMV IgM 100 tests  Germany
Elecsys PreciControl CMV IgM 100 tests  Germany
Elecsys CMV IgG 100 tests  Germany
Elecsys PreciControl CMV IgG 16 x 1.0 ml  Germany
Elecsys PC Multi, 6x2ml 6x2ml  Germany
LH RP ELECSYS KIT 100 tests  Germany
LH CS GEN.2 ELECSYS,COBAS E 4 x 1 ml  Germany
FSH ELECSYS,COBAS E 100 tests  Germany
ELEC FSH CALSET II 4 x 1 ml  Germany
Estradiol G2 cobas e 100 V3 100 tests  Germany
ESTRADIOL II CALSET 4 x 1 ml  Germany
PROGESTERONE 2ELEC 100 tests  Germany
PROGESTERONE CS GEN.2 ELECSY 4 x 1 ml  Germany
ELECSYS PROLACTIN GEN 100 tests  Germany
PROLACTIN CALSET ELEC 4 x 1 ml  Germany
Testosterone II 100 tests  Germany
Testosterone II CS 4 x 1 ml  Germany
HCG+BETA II RP ELEC 100 tests  Germany
HCG+BETA II CS ELEC 4 x 1 ml  Germany
CORTISOL RP ELEC 100 tests  Germany
CORTISOL CALSET ELEC 4 x 1 ml  Germany
DHEA-S ELEC 100 tests  Germany
DHEAS CALSET ELEC 4 x 1 ml  Germany
INSULIN CS ELEC 4 x 1 ml  Germany
INSULIN RP ELEC 100 tests  Germany
ELEC C-PEPTIDE RP 100 tests  Germany
ELEC C-PEPTIDE CS 4 x 1 ml  Germany
ELECSYS ACTH 100 tests  Germany
ELECSYS ACTH CALS 4×1 ml  Germany
SHBG ELECSYS,COBAS E 100 tests  Germany
SHBG CS ELECSYS,COBAS E 4 x 1ml  Germany
N-MID OSTEOCALCIN ELEC 100 tests  Germany
N-MID OSTEOCALCIN CS ELEC 4 x 1 ml  Germany
B-CROSSLAPS ELEC 100 tests  Germany
B-Cross Lapscalset Elec 4x1ml  Germany
PTH ELECSYS,COBAS E 100 tests  Germany
PTH CALSET ELEC 4 x 1ml  Germany
Elec Vit D total 100 tests  Germany
Elec Vit D total Calset 4×1 ml  Germany
ELECSYS IGE GEN.2 100 tests  Germany
ELEC IgE CALSET 4 x 1 ml  Germany
ANTI CCP 100 tests  Germany
ELECSYS PRECICONTROL ANTI-CC 2 x 2 ml  Germany
ELECSYS S100 RP 100 tests  Germany
ELECSYS S100 CS 4 x 1 ml  Germany

free βhCG

100 tests  Germany
free βhCG Calset 4 x 1 ml  Germany
PAPP-A 100 tests  Germany
PAPP-A Calset 4 x 1 ml  Germany
PCT BRAHMS ELECSYS,COBAS E 100 tests  Germany
Elecsys IL6 100 tests  Germany
PreciControl IL-6 4x2ml  Germany
ELECSYS PIGF 100 Tests  Germany
ELECSYS PIGF Calset 2 x 1 ml  Germany
ELECSYS sFlt-1 100 Tests  Germany
 ELECSYS sFlt-1 Calset 2 x 1 ml  Germany
UNIVERSAL DILUENT ELEC 2 x 18 ml  Germany
PROCELL M 2X2 L ELEC 2×2 L  Germany
CLEAN-CELL M 2X2 L ELEC 2 L  Germany
ELEC CLEAN-CELL 6 x 380 ml  Germany
PROCELL ELEC 6X380 6 x 380 ml  Germany
SYS WASH ELECSYS 500 ml  Germany
ISE CLEANING SOL. 5×100 ml  Germany
PROBE WASH M ELECSYS 12×70 ml  Germany
PRECLEAN M 5 x 600 ml  Germany
ASSAY TIP ELEC 30×120 pcs  Switzerland
ASSAY CUP ELEC 2010 60 x 60 cup  Switzerland
ASSAY TIP/CUP E170 48x2x84 tips/cups
and 8 waste liners
 Switzerland
Measuring Cell with Ref. Elect. V7.0 1 pc  Japan
Calset vials empty 2 x 56 vials  Germany
Controlset vials empty 2 x 56 vials  Germany
Calset vials empty 2 x 56 vials  Germany
Controlset vials empty 2 x 56 vials  Germany
ELEC AFP 200T 200 Tests  Germany
ELEC CEA 200T 200 Tests  Germany
ELEC PSA 200T 200 Tests  Germany
ELEC FERR RP 200T 200 Tests  Germany
PTH STAT Elecsys cobas e 100 100 tests  Germany
PTH STAT CS Elecsys 2x2x1 ml  Germany
PTH (1-84) cobas e 100 100 tests  Germany
PTH (1-84) CS Elecsys 4 x 1 ml  Germany
PreciControl Varia Elecsys 3 x 4 ml  Germany
ELECSYS T-UP TAKE M 200 tests  Germany
ELECSYS T-UP TAKE CALSET 4 x 1 ml  Germany
HIV combi PT 100 tests DE
Elec CMV IgG Avidity  100 tests Germany
Elec CMV IgG Avidity Control  6x1mL Germany
Elecsys PreciControl®HIV  6×2 ml Germany
Anti-HCV G2 cobas e 200  200 tests Germany
Anti-HCV G2 cobas e 100  100 tests Germany
PRECI CONTROL THYROAB 4 x 2 ml  Germany
 
Mr Khương: 0987.593.358
 
Mr.Hiệp: 0962.293.429
 
Mr.Cường: 0985.041.397
zalo